ابزارهای جراحی بر اساس عملکرد و کاربردشان به صورت زیر  دسته بندی می شوند:

  • برنده ها و جدا کننده ها (Dissectors and Cutters)
  • کلمپ ها (Clamps)
  • باز کننده ها و رترکتورها (Retractor and Exopser)
  • نگهدارنده ها (Holding and Grasper)
  • گشاد کننده ها (Dilators)
  • ابزار دوخت و بخیه (instrument Suturin)
  • سر ساکشن ها